zakochaneniebo

441 tekstów – auto­rem jest za­kocha­neniebo.

* * *

a gdy­by tak
zasnąć
ten kolejny
piękny raz

i wiecznie
choć przez krótką
chwilę

is­tnieć
w bezpretensjonalnym
wszechświecie

bez za­wahań
w końcu o siebie
zadbać

re­nowac­ja własnego
wypłowiałego
ja

apokalipsa
wśród osobowości 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 12:23

* * *

ug­rzęzłam po kolana

tak wiele dłoni
lecz która z nich
pomocna

jak dos­trzec nieskazitelną
prawdę i chęci

os­tatkiem sił
próbuję wyb­rnąć
z te­go sama

lo­sie
po­daj mi linę

zho­luj wynędzniałą
duszę

hu­laj mo­je życie
tyl­ko nie zgub się
wśród roz­stro­ju uczuć

amok
bezmyślność
nicość
bezsens
dno 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2016, 19:44

* * *

to od nas
od­chodzą światełka dusz
wznoszą się wysoko
wszechświat mają
w za­sięgu serca

ich os­tatni zim­ny dotyk
sta­wia moc­no na ziemi
os­tatnia nauka
do końca życia

po­tok łez pok­ry­wa ścieżkę
nasze­go losu
oczyszczając z kłam­stw
i brudów całego półświatka

tętnij­my życiem za nich
niech od­poczy­wają
w obłokach sfer niebieskich
na wieki przeszczęśliwi
amen 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 września 2015, 19:44

* * *

dusza walczy
skut­ki uboczne wypływają
wi­doczne w oczach innych

zgrzy­ty wśród pięknych poranków
bliz­ny na ciele
po­parze­nia na skórze
bez­dech pod­czas wie­czor­nej euforii

pob­ladła cera
zsi­niałe usta
po­wol­ne tętno

brak nieskazitelności 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2015, 11:20

upływ

upływa świat
go­ni za czasem
dos­ta­je ro­zed­my płuc
ciężko wy­dos­tać się z labiryntu

marze­nia senne
marze­nia znikome

chce­my się wydostać
z dna roztropności 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2015, 11:30

Ludzie rzu­cają słowa na wiatr nie zas­ta­nawiając się nad tym, że które­goś dnia spadną one z hu­kiem na ziemię i jeszcze bar­dziej będą piętno­wać człowie­cze kłamstwo. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2015, 08:54

* * *

sza­re komórki
na wymarciu

euro­cyty na urlopie

neuro­ny burzli­wie się kłócą
czas na obiad
no­we wiadomości
ekspresem
pociągiem
niczym pendolino

biała stacja
ludzie niczym czar­ne kropki
cze­kają na od­po­wied­ni przedział

nie ma pa­lety barw
czar­ne na białym

wyob­raźnia
we wszys­tkich umiera

żałoba
narodowa 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2015, 20:15

* * *

mały dmuchawiec
kołysze się na wietrze
lecz jed­nak ktoś
wy­ciąga po niego ręce

roz­pryśnie się jak Ci
co ga­zem zatruci

ar­beit macht frei
- mówiono
i sta­li się wolni
unieśli się wysoko

czy war­to nam niszczyć
dru­giego człowieka

ułamek sekundy
mi­nimal­ny wysiłek

a on pra­cuje całe życie
by istnieć
wiot­ki i niewinny

te­raz wystarczą
me­talo­we narzędzia
sztuczny uśmiech, aplauz

za­rodek nie przeżył

ale nie ten z dmuchawca
tyl­ko w łonie matki 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lutego 2015, 15:48

* * *

szron na włosach
po­jawił się tak nagle
zi­ma zbliżyła się wiel­kim krokiem

wszys­cy dos­ta­li szału
chodzą jak w zegarku

myślą,
że tak ser­ca im nie zamrozi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2014, 09:32

* * *

two­ja postać
co­raz bledsza
mgła od­ci­na widok
ob­raz po­woli zanika

kilometr
kolejny
mile

uśmier­co­na wiara 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 listopada 2014, 20:31

zakochaneniebo

Choleryczka, której lepiej nie drażnić. Zaborcza, przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawię sobie jakiś cel, zrobię wszystko aby go osiągnąć. Nie jestem zbyt wylewna, czekam aż inni zrobią pierwszy krok. gg: 46981287 :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zakochaneniebo

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 sierpnia 2017, 07:35RozaR sko­men­to­wał tek­st a gdy­by tak zasnąć ten ko­lej­ny piękny [...]

4 sierpnia 2017, 23:00CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st a gdy­by tak zasnąć ten ko­lej­ny piękny [...]

19 września 2015, 19:44zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st to od nas od­chodzą światełka [...]

11 lipca 2015, 11:20zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st dusza wal­czy skut­ki uboczne wypływają wi­doczne [...]

29 maja 2015, 11:23mill sko­men­to­wał tek­st upływ

28 maja 2015, 11:30zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st upływ

8 marca 2015, 08:54zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st Ludzie rzu­cają słowa na [...]

24 lutego 2015, 20:15zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st szare komórki na wy­mar­ciu euro­cyty na [...]

1 lutego 2015, 15:48zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st mały dmucha­wiec kołysze się na [...]

4 grudnia 2014, 09:32zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st szron na włosach po­jawił się [...]